dzisiaj jest: 19 stycznia 2020. imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
 
O gminie Mapa Galeria Sport
WNIOSKI I DRUKI
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiązuje od dnia 15.11.2014)
  formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014).xlsx
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
  WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTOW KSZTALCENIA MLODOCIANEGO PRACOWNIKA.rtf
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub posiadaniu gruntów
  Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.
  Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.
  KARTA DUZEJ RODZINY
  Wniosek o wydanie Karty Duzej Rodziny
  Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
  Wniosek AZBEST
 OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU Z POMOCY DE MINIMIS.
  Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
  Wniosek o ustalenie praw do świadczenia pielęgnacyjnego.
  Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
  Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.
  Wniosek o ustalenie praw do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
  Zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną.
  Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
  Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
  Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego.
  Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.
  Wniosek CEIDG-1 o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
  Zgłoszenie pobytu stałego.
  Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.
  Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
  Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
  Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
  Podanie o wydanie zaświadczenia o powieżchni użytkowej budynku.
  Podanie o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.
  Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządznia,obiektu, reklamy w pasie drogowym.
  Podanie o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki.
  Wniosek o wydanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego.
SONDA
Czy wiążesz swoją przyszłość z Gminą Mogielnica
tak
nie
Raczej tak
Raczej nie
zobacz wyniki
MAPA SERWISU
STATYSTYKA